You are here

Sosyal Girişimcilik Eğitimi I Social Entrepreneurship Training

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi.

Kayseri’deki eğitim, geçen yıl Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “sosyal girişimcilik eğitmen” çalışmasına katılan Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Mersin Üniversitesi mensubu 5 Kayserili eğitmen tarafından gerçekleştirdi.

Sosyal-çevresel etki yaratmayı öncelikli amaç olarak belirleyen sosyal girişimler, gelirlerinin yarısından fazlasını ticari faaliyet yoluyla elde eden ve kârlarını öncelikle sosyal amaçları için harcayan kuruluşlardan oluşuyor.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında verilen eğitimlerde, hissedarlarına ya da üyelerine kâr dağıtmak yerine ölçülebilir, olumlu sosyal etki yaratmak olan kârını dağıtacak olsa dahi bunu ana hedefini olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştirmeyi ilke edinen sosyal girişimcilerin ülkedeki sayılarını artırmak amacıyla yapılıyor. Bu alanda verilen eğitimler Kayseri’nin ardından Gaziantep, Samsun, Bursa, Van’da da devam edecek.

AGÜ Sümer Kampüsü’nde verilen ve iki gün süren eğitimde, çoğunluğu öğrencilerden ve yeni mezunlardan oluşan 25 katılımcı sosyal inovasyon, sosyal finansman, sosyal etki gibi sosyal girişimciliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilen alanlarda bilgilendirildiler. Etkinlik süresince katılımcılarla sosyal etkiyi artırma yolları, sosyal girişimcilik ve aktif vatandaşlık, iş planı ve gelir modeli geliştirme, topluluk oluşturma, Türkiye’den ve dünyadan iyi sosyal girişim örnekleri ve fon bulma yolları konularında bilgi paylaşımı ve uygulamalar gerçekleştirildi. Formel olmayan eğitim metotlarının kullanıldığı etkinlikle, eğitime katılan Kayserili gençlerin sosyal girişimcilik potansiyellerinin geliştirmesi, bu alana dair farkındalıklarının artırılması ve akıllarındaki sosyal girişimcilik projelerini gerçekleştirmeleri için desteklenmeleri hedeflendi

Social entrepreneurship training was held at Abdullah Gül University (AGU), Kayseri within the Social Entrepreneurship Network in Turkey project led by Vehbi Koç Foundation in collaboration with Koç University Social Impact Forum (KUSIF), Ashoka Türkiye, Social Innovation Initiative Association (SIID), Innovative Solutions for Sustainable Development Association (SKYÇD), TED University, Mozaik Foundation (Bosnia and Herzegovina), and Social Enterprise UK.

The training was given by 5 trainers from Kayseri working at Erciyes University, Abdullah Gül University, Middle East Development Agency, and Mersin University who received the social entrepreneurship trainer training at Koç University last year.

Social initiatives aim to create social-environmental impact as a priority and are composed of enterprises who earn more than half of their revenue through commercial activities and spend their profits for social purposes. Within the Social Entrepreneurship Network Project, the training aimed to increase the number of social entrepreneurs who would adopt the principle of creating quantifiable positive social impact rather than distributing profits to shareholders or members, or who would not allow profit distribution affect the said main aim negatively. After Kayseri, similar training sessions will also be organized in Gaziantep, Samsun, Bursa, and Van.

During the two-day training on the AGU Sümer Campus, 25 participants, mostly students and new graduates, were informed in social innovation, social financing and social impact, which are considered indispensable areas of social entrepreneurship. At the event, information was shared and applied on ways of increasing social impact, social entrepreneurship and active citizenship, business plan and revenue model development, community building, the best social entrepreneurship practices in Turkey and around the world, and finding funds. Non-formal education methods were used at the training with the purpose of enhancing social entrepreneurship potentials of the Kayseri youth, increasing their awareness in this area, and supporting them to realize the social entrepreneurship projects in their minds.

Share